Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obsahují závazná pravidla pro uživatele a návštěvníky webových stránek www.scoffee.cz a služeb na nich poskytnutých a každý, kdo chce tyto služby využívat, je povinen se jimi řídit.

Tyto obchodní podmínky upravují především vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde jednou smluvní stranou je společnost Michala Spiller, Hálkova 1056/10, 30100 Plzeň, IČ: 05146496 (dále jako „prodávající“), druhou smluvní stranou kupující a předmětem koupě je zboží nabízené na internetových stránkách www.scoffee.cz. Součástí těchto obchodních podmínek je i poučení kupujícího o odstoupení od smlouvy, údaje o právech vznikajících z vadného plnění (reklamační řád) a údaje o právech ze záruky (záruční podmínky).

Vzniklé smluvní vztahy jsou sjednány vždy v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se pro spotřebitele řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném a účinném znění.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2) Základní údaje o prodávajícím

Provozovatel: Michala Spiller
Hálkova 1056/10, 30100 Plzeň

IČ:05146496 DIČ:CZ8755152175

Provozovna: Spiller Coffee
Hálkova 1056/10, 30100 Plzeň

3) Vymezení základních pojmů a definic:

Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitel je osoba, které slouží zakoupené zboží ke konečné spotřebě a vyhovuje podle platné legislativy definici spotřebitele. Kupní smlouvou zde rozumíme kupní smlouvu uzavíranou se spotřebitelem. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.scoffee.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

4) Nabízené zboží a služby

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je zpravidla uvedena u konkrétního zboží. Veškeré nabízené zboží odpovídá požadavkům na bezpečné výrobky dle zákona č. 102/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zvláštních právních předpisů, které přejímají právo Evropských společenství.

Informace o způsobu užití jsou obsaženy v příslušných návodech k obsluze, které jsou součástí dodávaného zboží. UPOZORNĚNÍ: FOTOGRAFIE U ZBOŽÍ JSOU V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH POUZE ILUSTRAČNÍ

5) Objednání zboží/služby a cena zboží/služby

Pro objednání kupující vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář nebo si zboží objedná po telefonu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení emailem. Ceny zboží jsou uvedeny na www.scoffee.cz u jednotlivých položek zboží a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Náklady na dodání a další případné poplatky jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Před odesláním objednávky bude automaticky vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů na dodání (cena dopravného) a dalších případných souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení a zaplacení.

Informace o způsobu dodání zboží a ceně dopravného:
Kupující může zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

 1. způsob: PPL CZ s. r. o.– zboží do 1500 Kč, platba převodem –  109 Kč vč. DPH, platba na dobírku – 139 Kč vč. DPH
 2. způsob: PPL CZ s. r. o.– zboží nad 1500 Kč, platba převodem –  199 Kč vč. DPH,  platba na dobírku – 229 Kč vč. DPH
 3. způsob: Zásilkovna pro zásilky do 5 kg – platba předem – 79 Kč vč. DPH, platba na dobírku – 109 Kč vč. DPH
 4. způsob: PPL Parcel Shop pro zásilky do 5 kg – platba předem 79 Kč vč. DPH, platba na dobírku – 109 Kč vč. DPH
 5. způsob: PPL Parcel Shop pro zásilky 5 – 10 kg – platba předem 99 Kč vč. DPH, platba na dobírku – 129 Kč vč. DPH
 6. způsob: PPL Parcel Shop pro zásilky 10 – 20 kg – platba předem – 179 Kč vč. DPH, platba na dobírku – 209 Kč vč. DPH
 7. způsob: Osobní odběr v Plzni na pobočce – zdarma

Ceny dopravného jsou vždy také uvedeny pro konkrétní způsob doručení na objednávkovém formuláři.

6) Platební podmínky

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny, aktuální způsoby platby jsou nabízeny u každé jednotlivé objednávky. Zboží a související poplatky je možné uhradit:
•       osobně v provozovně prodávajícího,
•       dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby,
•       poukázáním kupní ceny předem na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

7) Dodací podmínky

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího odesláno způsobem, který kupující zvolí, a to do 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
Kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. V případě, že kupující neúplnou nebo poškozenou zásilku převezme, je povinen to neprodleně oznámit prodávajícímu emailem na objednavky@scoffee.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Podepsáním dodacího listu přepravci nebo jiného potvrzení o převzetí kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zboží nebo zboží samotné nebylo mechanicky poškozeno a že zboží převzal v požadovaném množství, míře či hmotnosti.

V případě zvolení osobního vyzvednutí je třeba zboží vyzvednout do 10 prac. dnů od objednávky.

8) Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího (kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 2 těchto obchodních podmínek) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel rozhodnutí odstoupit od smlouvy) vrátí všechny platby, které od kupujícího v souvislosti s kupní smlouvou obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Kupující musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat zaměstnanci prodávajícího v jeho sídle, a to v době určené pro osobní odběr zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde – https://shop.scoffee.cz/formular-odstoupeni-od-smlouvy/

9) Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba na nové spotřební zboží je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon (zejména § 2167 občanského zákoníku). Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením zboží; mechanickým poškozením zboží; nadměrným zatěžováním; elektrickým přepětím; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno; neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží; provedením nekvalifikovaného zásahu; poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Záruční doba na použité zařízení (výrobek) se ujednává na dobu 12 měsíců při dodržení níže uvedených podmínek:

 1. Musí být zachovány provozní teploty v rozmezí +5°C až 40°C.
 2. Zařízení (výrobek) nesmí podléhat cizím vibracím, nesmí být umístěno v blízkosti silného elektromagnetického pole a nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření.
 3. El. zásuvka 230/50Hz musí být zapojena dle platných norem ČSN.
 4. K ošetření zařízení (výrobku) nepoužívejte rozpouštědla, pouze vlhký hadřík.

Firma zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 12 měsíců, při dodržení výše uvedených provozních podmínek a níže uvedených výjimek, na které se záruka nevztahuje, nebo jen z části.

Prodávající je povinen v případě oprávněné záruční poruchy (vady), tuto poruchu (vadu) následně odstranit a to nejpozději do 30-ti dnů od převzetí výrobku do záruční opravy.

Záruka se nevztahuje na :
1) Poruchy způsobené el. přepětím sítě, nebo bleskem.
2) Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné)
3) Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele.
4) Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).
5) Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a je nutná jejich pravidelná výměna.
6) Mechanické poškození

Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletní techniky spolu se záručním listem.
Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění zařízení.
Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do provozovny prodávajícího, v které byl prodej realizován. Po vyřízení reklamace je kávovar možné vyzvednout osobně v pracovní době anebo zaslat zpět kurýrní službou PPL – služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku v bodě 5.
Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy, nebo manipulace se zařízením.
Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod zařízení, způsobený nesprávnou obsluhou, použitím nevhodných surovin, nebo použitím na nevhodném zařízení.

10) Reklamační řád

Místem pro uplatnění reklamace je pobočka Spiller Coffee, Hálkova 1056/10, 301 00 Plzeň.

Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění
Nemá-li zboží při převzetí jakost, jak je uvedeno výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

11) Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (včetně zpracování statistiky návštěvnosti serveru) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění či  čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení emailem), a to na dobu 10 let nebo do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na objednavky@scoffee.cz . Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

12) Podmínky servisu

 1.  Odhadovaná cena je pouze orientační. Po vstupní diagnostice a lokalizaci závady na zařízení obdržíte ke schválení prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky cenový rozpočet opravy.
 2.  V případě, že nesouhlasíte s cenovým rozpočtem je Vaše objednávka opravy přístroje automaticky zrušena a bude Vám podle z. č. 89/2012 Sb, §2586 a následujících ustanovení účtován poplatek za již vykonané práce a účelně vynaložené náklady (diagnostika a lokalizace závady, sjednání zakázky a elektronické zpracování do informačního systému, příprava na zakázku, rozebrání a opětovné složení spotřebiče, vypsání servisního protokolu a ukončení zakázky) ve výši 650,- Kč bez DPH 21% u automatického kávovaru a velkého pákového kávovaru anebo výši 450,- Kč bez DPH 21% u malého pákového nebo kapslového kávovaru. Pokud požádáte o ekologickou likvidaci kávovaru nebudou Vám účtovány žádné z výše zmiňovaných poplatků.
 3.  Při využití zprostředkování služby objednávkového svozu nebo doručení zásilky prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o. Vám budou účtovány náklady spojené s doručením zásilky, a to ve výši 229 Kč bez DPH.
 4.  Podle z. č. 89/2012 Sb, §2586 a následujících ustanovení je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, v případě, že byla oprava provedena později, pak do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění v částce 100 Kč vč. DPH za jeden kalendářní den.
 5.  V případě, že si objednatel nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 3 měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí nebo se do této doby nevyjádří k cenovému rozpočtu opravy, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku objednatele na náhradu škody.
 6.  Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu ceny.
 7.  Záruční podmínky servisu: na opravu je poskytována následující záruka – 2 roky na vyměněný díl, 3 měsíce na práci technika. Podrobnosti k reklamaci viz bod 9) Záruční podmínky

 

 

13) Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.11.2023.

Prodávající si vyhrazuje změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna obchodních podmínek se však nedotkne kupních smluv platně uzavřených před účinností nových obchodních podmínek. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 1100 Praha1, https://www.coi.cz/informace-o-adr/ a postupovat dle pravidel tam uvedených.